Języki

Recent Reflections

Those who danced were thought to be quite insane by those who couldn't hear the music.

Angela Monet

Proces Tworzenia: Biznes

Jak czynniki wewnętrzne wpływają na rezultat


Przyjrzymy się wewnętrznym aspektom procesu tworzenia i pomożemy Ci zrozumieć i przetransformować wewnętrzne ograniczenia, niezrozumienie, braki uzgodnień, konflikty w siłę napędzającą projekt. Po pierwsze, przygladamy się gdzie i w jaki sposób utknął Twój projekt, następnie pokazujemy Ci narzędzia do tego jak przetransformować projekt i jak sprawić by ponownie ruszył z miejsca.
Każdy zespół projektowy składa się z jednostek posiadających różne zdolności i umiejetności lecz także zinternalizowane blokady (nieuświadomione przekonania) w różnych obszarach swojego osobistego życia. Te blokady występują w różnych sferach życia, takich jak władza, granice, struktura itd. Niektóre z tych elementów ujawniają się poprzez świadome myśli, a niektóre poprzez nieświadome reakcje. Mamy tendencję do reagowania szybciej niż myślimy, więc reakcje wynikające z limitujących przekonań mogą sabotować podświadomie nasze wysiłki. Te ograniczające przekonania nie mogą być zmienione dopóki nie zostaną uświadomione i przeanalizowane.
Proces Tworzenia skupia się w pierwszej kolejności na wyniesieniu ograniczających wierzeń na światło dzienne, następnie uwolnieniu długo zablokowanej energii. W Szkole Kreacji stymulujemy i wzmacniamy szczerą i bezpieczną dyskusję. W ciągu kilku godzin możemy rozwiązać największe problemy, które nadszarpnęły postęp projektu.

10 Kroków Procesu Tworzenia

Na każdym etapie Procesu Tworzenia Biznesu jest inny wewnętrzny i zewnętrzny aspekt, z którym należy sobie poradzić. Każdy krok będzie miał inne wyzwania i inne drogi transformacji tych wyzwań w wartości, które zasilać będą projekt.

1. Ziarno: Potrzeba do Zaspokojenia

Zewnętrznie: Proces zawiera ewaluację potrzeb i pragnień organizacji, badanie potrzeb, tworzenie wizji, ustalanie kierunku, przez to tworzenie ziarna projektu. Rezultatem jest stworzenie definicji idei. Organizacje, takich jak: Hewlett Packard, Microsoft i Apple, są przykładami firm, które z sukcesem okresliły potrzeby społeczeństwa.

Wewnętrznie: Potrzebujemy wizji opartej na umiejętności współodczuwania życia, tworząc coś, co wzmacnia życie i przynosi innym dobrostan. Wizja musi być zakorzeniona w wierze w Boga wszystkich ludzi, który jest uobecnieniem miłości. Tylko taki rodziaj wizji się utrzyma. Współodczuwanie i zrozumienie są nieodłączym jej elementem. Bycie empatycznym i rozumiejącym pozwala Ci zroumieć i wyobrazić sobie ziarno rozwiązania.

Wartości: empatia, zrozumienie, uwaga, wizja, wyobraźnia.

Wyzwania: zimna logika, chęć zaimponowania innym, podejście zaakceptuj albo odejdź (potrzeby społeczeństa), bycie poza zasięgiem.

2. Doświadczenie: Punkt Widzenia Klienta

Zewnętrznie: Na tym etapie skupiamy się na doświadczeniu obecnej drogi, aktualnego sposobu funkcjonowania, zbierając praktyczne informacje oraz wyobrażając sobie jak to będzie, kiedy wizja będzie wdrożona w życie. Zbieramy informacje o potencjalnych obszarach rozwoju i opisujemy je zespołowi. Efektem tych działań będzie wzrost zrozumienia potrzeb projketu i obecnych krótkoterminowych efektów, bazując na praktycznym doswiadczeniu.

Wewnętrznie: Chcemy zobaczyć projekt w nowym świetle, bez stosowania starych wzorców myślowych. Jesteśmy gotowi zobaczyć projekt czy usługę z punktu widzenia klienta.

Wartości: Chęć nowego doświadczenia, otwarte słuchane (bez oceniania), otwartość umysłu, entuzjazm, ciekawość.

Wyzwania: Nie dbanie o wynik, brak skupienia, przywiązanie do własnych pomysłów, brak otwartości na nowe doświadczenia.

3. Definicje: Specyfikacja Produktu

Zewnętrznie: Etap ten jest zbadaniem potencjalnych opcji produktu, usługi, oferty. Wizualizujemy formę, którą przyjmie produkt we wszystkich detalach i funkcjonalnościach. Przyglądamy sie temu pod każdym kątem, spisując to, co sobie wyobrażamy, z dokładym opisem tego jak ten produkt ma działać. Wynikem będzie specyfikacja produktu.

Węwnętrznie: Poprzez dokładną analizę zbierzemy wszystkie potrzebne informacje oraz zwizualizujemy, określimy o zwerbalizujemy rozwiązania. Ten etap wymaga od nas stworzenia środowiska, które wspierać będzie i stymulować kreatywność.

Wartości: Zrozumienie, nurturing, wyobraźnia, cierpliwość, dolność do werbalizowania (przekładania rozwiązań na słowa) i przełożenia definicji na realizację.

Wyzwania: Pośpieszanie procesu, braki w projekcie (nie wszystko jest na swoim miejscu), brak empatii dla członków zespołu

4. Władza: Budowanie Zespołu i Liderstwo

Zewnętrznie: Po zdefiniowaniu projektu trzeba zaprezentować wizję i opis innym kluczowym graczom, zarządzającym, udziałowcom, inwestorom, rozumiejac ich potrzeby i inspirując ich by stali się częścią sukcesu projektu. Pokaż im jak to, co tworzysz pozytywnie wpłynie na ich życie. Na tym etapie prosimy o wsparcie i zaangażowanie odpowiednich zasobów. Zdeterminowane to będzie tym, jak dobrze ich zainspirujesz. Teraz definiujemy strukturę organizacyjną ze wszystkichmi zaangażowanymi w projekt osobami. Rezultatem jest zaangażowanie niezbędnych zasobów (pieniędzy, ludzi, infrastruktury), jak również jasne zrozumienie zakresów decyzyjności i kolejności podejmowania decyzji w zespole.

Węwnętrznie: Będziemy kontynuować rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych i pozostanie wrażliwym na potrzeby i możliwości członków zespołu, zarządzających, inwestorów i klientów. Nasza zdolność do personifikacji tych atrybutów pozwoli nam zainspirować współpracę i rozwiązać każdy konflikt, który sie pojawi.

Wartości: Charyzma, umiejętność inspirowania, prawdomówność, entuzjazm, empatyczne słuchanie, miejętność rozwiazywania problemów

Wyzwania: Chęć władzy, micro-manager (kwestia kontroli), brak zaangażowania, nieumiejętność inspirowania czy motywowania

5. Granice: Realizując Plan Rozwoju

Zewnętrznie: Na tym etapie wnosimy do projektu pojęcie czasu. Będziemy potrzebować okreslić kolejność etapów wdrożenia, realistyczne ramy czasowe dla realizacji, zasobów i warunków. Będziemy musieli z czasem podjąć twarde decyzje definiując co posuwa projekt w kierunku realizacji bazując na ważności funkcjonalności w połączeniu z dostępnymi zasobami.

Węwnętrznie: Potrzebujemy umiejętności priorytetyzacji. Może to wymagać trudnych decyzji i zdolności rozumienia w jaki sposób angażować się w kolejne etapy drogi, bez przesadnego przywiązywania się do nich, chcąc zbt wiele w zbyt szybko. Na tym etapie możemy mieć do czynienia ze strachem i brakiem wiary w siebie, koniecznej do tego, by pójść dalej. Musimy mieć w sobie chęć puszczenia tego, co stare, by stworzyć nowe.

Wartości: Empatia we wpieraniu przeciążenia pracą, zdolnościach i ograniczeniach członków zespołu. Wiedza o tym ,czego potrzebuje zespół by zapewnić sukces (przestrzeń, materiały, czas, wsparcie emocjonalne).

Wyzwania: Chęć zadowolenia wszystkich, nieumiejętność utrzymania zbalansowanej listy rzeczy do zrobienia, przeszacowanie lub niedoszacowanie potrzeb i zasobów, brak zaufania, strach przed brakiem tego, czego potrzebujesz by ukończyć projekt.

6. Prototyp: Rzeczywistość a Wizja

Zewnętrznie: Na tym etapie jesteśmy gotowi do tego, by rozwinąć prototyp próbki pomysłu używając planu rozwoju zdefiniowanego w 5 Kroku. Próbkę pomysłu testujemy jest "w domu", jeszcze raz ją ewaluujemy i redefiniujemy.

Wewnętrznie: Skupienie uwagi, determinacja i ugruntowanie są niezbędne do tego by zrealizować zakładane w planie rozwoju cele. Zdolność zarządzania wielością szczegółów zachowująć przy tym wizję całości w umyśle.

Wartości: Wytrwałość, analityczne myślenie, utrzymanie uwagi.

Wyzwania: Utrata uwagi, wypalenie, nieefektywne zarządzanie zasobami i zespołem.

7. Planowanie długoterminowe: Strategia Marketingowa

Zewnętrznie: Teraz jesteśmy gotowi do tego by zaprezentować funkcjonalności prototypu zarządzającym i klientom. Będziemy analizować wymagania rynku co do produktu na wielu etapach życia produktu. Musimy stworzyć plan produkcji, zabezpieczyć i wyszkolić siły sprzedaży, stworzyć strategię marketingową i wsparcie rozwoju produktu. Nasz sformalizowany biznesplan uszczegółowi całą strategię wdrożenia produktu.

Wewnętrznie: Musimy zapewnić jasną i rzetelną ewaluację projektu, która opierać się będzie na zrozumieniu długoterminowej strategii produktu, wymagań klientów, krtycznej analizy obecnej sytuacji rynkowej w celu przewidzenia przyszłych trendów, wyprzedzającym myśleniu by zrealizować cele.

Wartości: Szczera analiza, obszerna wizja, zdolność myślenia wprzód.

Wyzwania: Myślenie życzeniowe, nierealistyczna ewaluacja, unikanie lub lekceważenie krytycznych informacji zwrotnych.

8. Infrastruktura: Implementacja

Zewnętrznie: Na tym etapie konieczne będzie stworzenie i zorganizowanie infrastruktury, która będzie potrzebna do tego, by zrealizować plan marketingowy. Może to włączać uruchomienie ułatwień produkcyjnych, przyszłych sił sprzedaży, uruchomienia i zintegrowania serwisów obsługi klienta w przygotowania do testów beta.

Wewnętrznie: Jesteśmy teraz na etapie, na którym niezbędne jest utrzymanie szerokiej wizji przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na detale i miriady. Niezbędne jest posiadanie dobrze wyszkolonego zespołu oraz dobrze określonego łańcucha podległości, który umożliwi szybkie rozwiązania problemów, efektywne podejmowanie krytycznych decyzji, analizę i extrapolację częściowych danych, szybką i intuicyjną odpowiedź na nieustannie zmieniającą się sytuację. Jest to etap pełnego zaangażowania personelu w osiągnięcie sukcesu produktu.

Wartości: Wiara w produkt czy usługę, determinacja do realizacji celów, uważność na szczegóły, wybitna zdolność priorytetyzacji dobry instynkt (intuicja). Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej są kluczem do sukcesu Lidera zespołu.

Wyzwania: Niezdoloność podejmowania decyzji, niskie kompetencje komuniakcyjne, zarządzanie zespołem w niewielkiej skali, branie pod uwagę jedynie logiki przy szukaniu odpowiedzi.

9. Rzeczywistość Wirtualna: Beta Testing

Zewnętrznie: To jest finalny test w pełni zoperacjonalizowanego systemu, który zakłada systematyczne testy infrastruktury, przeglady każdej sekcji by zapewnić odpowiednie działanie, identyfikację i rozwiazywanie problemów, by upewnić się czy wszystkie wymagania projektu są spełnione. Otrzymamy w pełni działającą infrastrukturę gotową do wyjścia na rynek.

Wewnętrznie: Potrzebujemy pełni szczerości i zaufania w działanie produktu w celu rzedstawienia go zarządzającym czy klientom. W trakcie fazy testów musimy być całkwicie otwarci na akceptację analizy krytycznej i informacji zwrotnych, pamiętając, że naszym kryterium jest zintegrowanie produktu.

Wartości: Szczerość, pokora, humor, otwartość umysłu, odpowiednie raportowanie, umiejętność rozwiąywania problemów.

Wyzwania: Próżność (chęć by wyglądać dobrze), złudne metody ukrywania nieudolności, brak akceptacji krytycznej informacji zwrotnej lub zniekształcenie feedbacku klienta w przekazie do zespołu. Ukrywanie problemów lub nadmierne ich rozdmuchiwanie zamiast skupienia się na ich rozwiazaniu.

10. Launch